Polityka prywatności

Informacje dla osób aplikujących do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „ENERGOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji do pracy na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (zgoda osoby), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.
 5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich podanie będzie skutkowało wykluczeniem z procesu rekrutacji.
 9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

Informacje dla kontrahentów

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „ENERGOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie
  (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy na podstawie art. 6. ust.1 lit. b (realizacja umowy), art.6 ust.1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz 6 ust. 1 lit. f ( realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, a także zewnętrzni dostawcy usług w tym:

a) podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
b) podmioty świadczące Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;
c) dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
d) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
f) inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator w związku ze współpracą ze swoimi kontrahentami może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, jaki jest niezbędny dla zrealizowania umowy oraz obowiązujących przepisów prawa nakazujących Administratorowi przechowywanie danych osobowych.
 2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich podanie będzie skutkowało niepodpisaniem umowy.
 5. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

Klauzula informacyjna w postępowaniach kwalifikacyjnych na funkcje w Zarządzie Spółki

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „ENERGOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie (96-502) Sochaczew, przy ul. Inżynierskiej 32, adres e-mail: poczta@energop.com.pl, telefon: +48 46 863 97 00.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iodo@energop.com.pl
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (zgoda osoby), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich podanie będzie skutkowało wykluczeniem z procesu postępowania kwalifikacyjnego.
 9. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.