Badania nieniszczące (NDT)

Laboratorium ENERGOP Sp. z o.o. posiada wdrożony i funkcjonujący system zarządzania w laboratorium zgodny z normą  PN-EN ISO / IEC 17025:2018-02 w zakresie badań nieniszczących (NDT). Dodatkowo poszczególne metody posiadają uznanie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

Badania wizualne są najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą badań nieniszczących.  Ich łatwość sprawia, że można je stosować w bardzo szerokim zakresie, zarówno na etapie procesu wytwarzania, jak i w formie kontroli podczas eksploatacji. Umożliwiają wykrywanie niezgodności kształtu i wymiaru oraz innych wad powstałych podczas produkcji lub w trakcji użytkowania wyrobu, m.in. pęknięcia, pory powierzchniowe, korozje i wiele innych.

Badania penetracyjne są jedną z najstarszych metod badań nieniszczących. Znajdują zastosowanie zarówno w przypadku konstrukcji metalowych jak i niemetalowych. Można je wykonywać na etapie produkcji oraz w trakcie eksploatacji. Umożliwiają wykrycie wad otwartych do powierzchni.

Badania magnetyczno – proszkowe umożliwią wykrywanie wad pod powierzchnią oraz wychodzących na powierzchnię wyrobów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych.  Metoda ta jest stosowana do obiektów o różnych kształtach i wymiarach w wielu gałęziach przemysłu, np. motoryzacyjnym, lotniczym oraz energetyce.

Badania ultradźwiękowe – objętościowa metoda badań nieniszczących, wykorzystująca drgania o częstotliwości powyżej 16 kHz. Pozwala zlokalizować i określić rozmiar wad wewnątrz materiału oraz jego grubości. Badania ultradźwiękowe należą do jednych z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych metod badań nieniszczących.

Badania radiograficzne [1] uważane są za podstawową metodę badań nieniszczących. Charakteryzują się dużą wiarygodnością wyników i służą do wykrywania wewnętrznych wad wyrobów z wykorzystaniem zjawiska pochłaniania promieniowania X i gamma. Stosowane są głównie do badania złączy spawanych i odlewów.  Z zastosowaniem techniki radiograficznej badać można wszystkie metale i ich stopy oraz niemetale.

Określenie rodzaju badanego stopu jest możliwe dzięki badaniu i analizie składu chemicznego metali, które wykonujemy przy użyciu spektrometru fluorescencji rentgenowskiej XRF. Urządzenia mogą być wykorzystywane do badań: stali konstrukcyjnych, stali nierdzewnej, stali niskostopowej, stali narzędziowych, stopów niklu, stopów kobaltu, stopów miedzi, stopów tytanu, stopów aluminium, stopów i stali niezidentyfikowanych.

Pracownicy laboratorium posiadają doświadczenie w badaniach złączy spawanych i materiałów a ich kwalifikacje są zgodne z wymaganiami normy ISO 9712 oraz przepisami dotyczącymi badania połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU.

 

 

[1] Prowadzona działalność nie prowadzi prac w wyniku, których może dojść do przekroczenia dawek dla ogółu ludności oraz wydostania się substancji promieniotwórczych do środowiska.