Certyfikaty i uprawnienia

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018 – Wytwarzanie, montaż, modernizacja, naprawa rurociągów i ich elementów, konstrukcji stalowych, zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, kanałów. Wytwarzanie innych wyrobów metalowych. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych.

Certyfikat Nr CSJSB/961/2018.
Wydany 13.07.2021 r. Ważny do 12.07.2024 r.

Decyzja UDT-Łódź Nr UC-14-181-N/2-14 Uprawnienie do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.

Wydany 17.01.2014 r. Ważny bezterminowo.

Decyzja UDT-ŁÓDŹ Nr UC-14-181-P/2-14 Uprawnienia do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących.

Wydany 17.01.2014r. Ważny bezterminowo.

Decyzja NR TDT – W/M/N – 19.17 z dnia 27 lutego 2017 do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych stanowiących wyposażenie zbiorników magazynowych LNG. Do wytwarzania, modernizacji i naprawy rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych. Do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych.

Wydana 27.02.2017 r. Ważna nie dłużej niż 4 lata od daty wydania decyzji.

Certyfikat UDT-ŁÓDŹ Nr UC–14-181–E/1-09 Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Wydana 29.10.2009 r. Ważna bezterminowo.

Decyzja Nr UD-14-177-E/1-08 z dnia 19 czerwca 2008r.

Urząd Dozoru Technicznego Łódź – wytwarzanie elementów urządzeń dźwignicowych.

Wydana 19.06.2008 r. Ważna bezterminowo.

Decyzja Nr UD-14-177-P/1-08 z dnia 19 czerwca 2008r.

Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi – modernizacja podestów ruchomych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, wciągników, wciągarek, elementów dźwigów.

Wydana 19.06.2008 r. Ważna bezterminowo.

Decyzja Nr UD-14-177-N/1-08 z dnia 19 czerwca 2008r.

Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi – naprawa podestów ruchomych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, wciągników, wciągarek.

Wydana 19.06.2008 r. Ważna bezterminowo.

Certyfikat UDT-Łódź Nr UC-14-181-W/1-03 –wytwarzanie stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów przemysłowych, rurociągów technologicznych.

Wydany 31.12.2003 r. Ważny bezterminowo.

Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 2627-CPR-1090-1.84933666.TUVRh.19.02 zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych -CPR) Niniejszy certyfikat obowiązuje dla wyrobu budowlanego : Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane ze stali do klasy EXC3 według EN 1090-2-2018.

Wydany: 31:01.2018
Następna inspekcja w nadzorze: 30.01.2020

Okres ważności: obowiązuje do czasu aż nie zmienia się określone w normie zharmonizowanej metody badań i/lub wymagania zakładowej kontroli produkcji do oceny deklarowanych właściwości użytkowych oraz nie ulegną istotnej zmianie warunki produkcyjne w zakładzie.

 

Certyfikat  Ocena procesu spawalniczego
numer 0198 – 203 H – 0321
EN ISO 3834-2:2005
Numer raportu audytu: 3834/84940240/2019
Zakres certyfikacji: Ocena procesów spawalniczych zgodnie z normą EN ISO 3834-2

Okres ważności: 27.02.2019 – 26.02.2022

 

 

Świadectwo
Potwierdzenie kompetencji producenta do wykonywania połączeń spawanych

Weryfikacja/Ocena wg. AD 2000 Merkblatt HP0/HP100R, PED 2014/68/UE Annex I, Para. 3.1
Numer raportu audytu: 3834A/84940240/2019
Zakres: Prace spawalnicze na elementach ciśnieniowych
Prace spawalnicze zgodnie z AD 2000 Merkblatt HP0/HP100R

Okres ważności: 27.02.2019 – 26.02.2022

SPAWALNICZE ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI
1090-2.84933666.TUVRhPl.20.03

zgodnie z normą EN 1090-1:2009+A1:2011, tabela B.l dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2:2018

Specyfikacja: EN 1090-2:2018
Klasa wykonania: EXC3 wg EN 1090-1:2009+A1:2006
Procesy spawalnicze: 111 – Ręczne spawanie łukowe
121 – Spawanie łukiem krytym jednym drutem elektrodowym
135 – Spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych, metodą MAG, częściowo zmechanizowane
136 – Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym
141 – Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych; metodą TIG

Grupa materiałowa: 1.1, 1.2,1.3, 3.1, 2, 4, 5, 6, 34, 43, 8, 10 wg CEN ISO/TR 15608

Okres ważności: 31.01.2018 – 30.01.2022