Certyfikaty i uprawnienia

Certyfikat UDT PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 45001:2018 – Wytwarzanie, montaż, modernizacja, naprawa rurociągów i ich elementów, konstrukcji stalowych, zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych, kotłów parowych i wodnych, kanałów. Wytwarzanie innych wyrobów metalowych. Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych i badań nieniszczących

Certyfikat Nr CSJSB/0961/2022.

Wydany 13.07.2021 r. przez UDT-CERT ważny do 12.07.2024 r.

Decyzja UDT-Łódź Nr UC-14-181-N/2-14 Uprawnienie do naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników stałych ciśnieniowych.

Wydany 17.01.2014 r. Ważny bezterminowo.

Decyzja UDT-ŁÓDŹ Nr UC-14-181-P/2-14 Uprawnienia do modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących.

Wydany 17.01.2014r. Ważny bezterminowo.

Decyzja NR TDT – W/M/N – 19.17 z dnia 27 lutego 2017 do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych stanowiących wyposażenie zbiorników magazynowych LNG. Do wytwarzania, modernizacji i naprawy rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych. Do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych do magazynowania materiałów trujących lub żrących i ciekłych zapalnych.

Wydana 27.02.2017 r. Warunki uprawnienia ważne do 02.09.2025 r.

Certyfikat UDT-ŁÓDŹ Nr UC–14-181–E/1-09 Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Wydana 29.10.2009 r. Ważna bezterminowo.

Decyzja Nr UD-14-177-E/1-08 z dnia 19 czerwca 2008r.

Urząd Dozoru Technicznego Łódź – wytwarzanie elementów urządzeń dźwignicowych.

Wydana 19.06.2008 r. Ważna bezterminowo.

Decyzja Nr UD-14-177-P/1-08 z dnia 19 czerwca 2008r.

Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi – modernizacja podestów ruchomych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, wciągników, wciągarek, elementów dźwigów.

Wydana 19.06.2008 r. Ważna bezterminowo.

Decyzja Nr UD-14-177-N/1-08 z dnia 19 czerwca 2008r.

Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi – naprawa podestów ruchomych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, wciągników, wciągarek.

Wydana 19.06.2008 r. Ważna bezterminowo.

Certyfikat UDT-Łódź Nr UC-14-181-W/1-03 –wytwarzanie stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów przemysłowych, rurociągów technologicznych.

Wydany 31.12.2003 r. Ważny bezterminowo.

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1433-CPR-0211 umożliwia Energop wprowadzać do obrotu wyroby budowlane: Konstrukcyjne wyroby metalowe i elementy pomocnicze. Konstrukcyjne elementy stalowe w klasach EXC1, EXC2, EXC3 wg normy PN-EN 1090-2:2018-09 IDT EN 1090-2:2018, metody 1, 3a wg Załącznika A do normy PN-EN 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009:A1:2011

Certyfikat wydany przez UDT-CERT

Wydany 5 sierpnia 2021 r. Ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę notyfikowaną certyfikującą zakładową kontrolę jakości.

 

 

Certyfikat UDT na spełnienie wymagań jakościowych w zakresie spawania zgodnie z PN-EN ISO 3834-2:2007.

Certyfikat Nr CSW/961/2021

Wydany 13 lipca 2021 r. Ważny do 12 lipca 2024 r.

 

 

 

Certyfikat Zgodności UE potwierdzający spełnienie wymagań modułu A2 Dyrektywy 2014/68/UE dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych tj. dla rurociągów technologicznych

Certyfikat wydany przez UDT-CERT

Certyfikat Nr 97470/JN/001/04.

Wydany 29.08.2022 r. Ważny do 28.08.2023 r.